Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření Afrického moru prasat platné od 13. 7. 2017

Typ: ostatní
Toto nařízení se vztahuje na:
uživatele honiteb nebo oprávněné účastníky lovu
chovatele prasat
provozovatele podniku nebo závodu, ve kterém se zachází s vedlejšími živočišnými produkty, určené k preparaci, pocházející z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, se nařizují tato
m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky
Čl. 1
Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.
Čl. 2
Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením (ES) 1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb., krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.
Čl. 3
Všem provozovatelům podniků nebo závodů, ve kterých se zachází s vedlejšími živočišnými produkty určenými k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska, se nařizuje
a) oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději v den příchodu zásilky vyjmenovaných vedlejších živočišných produktů druh a množství těchto vedlejších živočišných produktů,
b) předávat odpady, vzniklé při zacházení s vyjmenovanými vedlejšími živočišnými produkty osobě oprávněné k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
Čl. 4
Všem fyzickým a právnickým osobám se nařizuje oznámit místně příslušné krajské veterinární správě přemístění těla, nebo části těla ulovené zvěře nebo vedlejších živočišných produktů určených k vycpání nebo jiné preparátorské úpravě, které pocházejí z Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska.
Čl. 5
Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.
V Praze dne
MVDr. Zbyněk Semerád ústřední ředitel podepsáno elektronicky
Obdrží: Ministerstvo zemědělství ČR všechny krajské úřady ČR

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.,
o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

§ 1

Toto
nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti
podle zákona o myslivosti
, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o
poskytnutí finančních příspěvků.

§ 2

(1) Žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké
činnosti se podává

d) krajskému úřadu, je-li předmětem
žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.

(2) Finanční
příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla
nižší než 1 000 Kč.

(3) Výše
finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě
vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené
náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního
příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

(4) S
ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o
státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v
jaké je požadován. Po vydání rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku
poukazuje finanční prostředky na bankovní účet žadatele Ministerstvo
zemědělství.

§ 36

Obecné
podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Finanční
příspěvky podle § 37 až 41 lze poskytnout uživateli honitby22).

(2) Žádost o poskytnutí finančních
příspěvků uvedených v § 37 až 41 doručí žadatel příslušnému krajskému úřadu po
splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních
měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(3) Žádost o
poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 se podává na formuláři,
jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení; žádost se podává za
každou honitbu samostatně.

(4) Sazby
finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 jsou uvedeny v části VI přílohy č.
1 k tomuto nařízení.

(5) Výše
finančních příspěvků uvedených v § 37 až 40 a v § 41 odst. 1 písm. a) se
stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických
jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se
stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je
plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

22) § 2
písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

§ 37

Finanční
příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

(1)
Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

a) založení nebo údržba políček pro zvěř pro
spárkatou nebo drobnou zvěř
o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř se
rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb, na kterém se hospodaří
tak, aby složení porostu poskytovalo zvěři pastevní možnosti v průběhu roku,

b) zřizování napajedel pro zvěř,

c) pořízení a instalace nebo výroba a
instalace nových betonových nor na lov lišek
,

d) pořízení a instalace nebo výroba a
instalace nových lapacích
zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti23),

e) pořízení a instalace nebo výroba a
instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky
, kteří jsou zvěří, nebo

f) pořízení a instalace nebo výroba a
instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na prasata
divoká.

(2) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí
zvěře se přikládají

a)
prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je
požadován finanční příspěvek, nebo se založením a údržbou políček pro zvěř pro
spárkatou nebo drobnou zvěř, na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením
parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek
nachází,

b) zákres
předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000; v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) též se zřetelným
označením jeho rozmístění v minulých letech, byl-li na něj poskytnut finanční
příspěvek,

c) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) agrotechnická dokumentace
obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se
pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období,
ve kterém začalo políčko pro zvěř sloužit svému účelu, a

d) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) technická dokumentace
a zápis o instalaci.

(3) Finanční
příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře lze poskytnout, jestliže

a) výměra
políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha
honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a
maximální výměra 1 ha, a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje
finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží
pouze svému účelu,

b) četnost
zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

c) četnost
betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,

d) četnost
lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

e) četnost
hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy v
honitbě,

f) četnost
odchytových zařízení na prasata divoká nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby.

(4) Finanční
příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se v případě předmětu
příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) poskytuje jedenkrát za 10 let.

23) § 45
zákona č. 449/2001 Sb.

§ 38

Finanční
příspěvek na podporu ohrožených druhů
zvěře a zajíce polního

(1)
Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
je

a) vypuštění
nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou
tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich
přirozeného výskytu v rámci honitby,

b) vypuštění
nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho
přirozeného výskytu v rámci honitby, nebo

c) pořízení
a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve
polní.

(2) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a
zajíce polního se přikládají

a) koncepce
podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,

b)
zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a
způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního na běžný rok,

c) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) pravomocně udělený souhlas k
vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o
ochraně přírody a krajiny24), popřípadě pravomocně udělený souhlas s
dovozem živé zvěře i jejich vývojových stadií, a

d) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) technická dokumentace.

(3) Finanční
příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze poskytnout,
jestliže

a) nakoupení
nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli
vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

b) minimální
počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů
zajíce polního,

c) četnost
přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha
zemědělské a ostatní půdy,

d) při
vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1 : 1
až 3 : 5,

e) chov a
vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny25)
a zákona o myslivosti26),

f) všichni
jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let, a

g) vypuštění
jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského
úřadu a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.

(4) Finanční
příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na vypuštění
koroptve polní po zakomorování.

(5) Finanční
příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě předmětu
příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) poskytuje na ohrožené druhy
zvěře a zajíce polního, kteří nejsou v dané honitbě předmětem podnikatelské
činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění.

(6) Finanční
příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) poskytnout nejvýše jedenkrát
za 5 let.

24) § 54
odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
zákona č. 349/2009 Sb.

25) § 56
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

26) § 5
zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

§ 39

Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

(1)
Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo
poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI
přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými
druhy nebo poddruhy se přikládají koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými
druhy nebo poddruhy a plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27),
který je s touto koncepcí v souladu.

(3) Finanční
příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout,
jestliže

a) žadatel
hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27) a

b) žadatel
vede evidenci chovaných jedinců.

(4) Při
určování výše finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo
poddruhy je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém
byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými
druhy nebo poddruhy podána, maximálně však do výše normovaného stavu
stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

27) § 36
zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

§ 40

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

(1)
Předmětem finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin je

a) výroba a
instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo

b) výroba a
rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě.

(2) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin
se přikládají

a)
prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce,
nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku,
spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž
se pozemek nachází,

b) projekt
ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních
podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25
000 nebo 1 : 10 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo
loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut
finanční příspěvek, a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán,
a

c) zápis o
instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých
stanovišť pro dravce.

(3) Finanční
příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin lze poskytnout, jestliže

a) četnost
hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby a

b) četnost
loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v
honitbě a tyto jsou rozmístěny v trvalých pícninách a trvalých travních
porostech.

§ 41

Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné
akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

(1)
Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a
zdolávání nákaz v chovech zvěře je

a) nákup a
aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo

b)
laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v
chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických
vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

(2) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné
akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře se přikládají

a) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) protokol o laboratorním
vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o
zakoupení medikovaného premixu,

b) v případě
předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) protokol o laboratorním
vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu za
provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou a

c) platný
plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(3) Finanční
příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech
zvěře lze poskytnout, jestliže

a) byly na
základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě
zjištěny nálezy parazitóz,

b)
laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v
chovech zvěře bylo řádně doloženo a

c) žadatel
hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(4) Finanční
příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech
zvěře lze v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b)
poskytnout také na laboratorní vyšetření na tularemii provedené a vyúčtované v
předchozím kalendářním roce.

27) § 36
zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Žádost o
poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává na formuláři,
jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Sazby
finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č.
1 k tomuto nařízení.

(3) Výše
finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby
a počtu technických jednotek.

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen
loveckých psů

(1) Finanční
příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout
vlastníku loveckého psa.

(2)
Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český
fousek.

(3) Žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního
příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně
předcházejících uvedenému datu.

(4) Součástí
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen
loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

(5) Finanční
příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za
splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

§ 44

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

(1) Finanční
příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu
loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

(2)
Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný
odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába
lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

(3) Žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel
doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do
30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících
uvedenému datu.

(4) K
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců se
přikládají

a) osvědčení
nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle
zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze
zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a
odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství
upravujícím obchodování s ohroženými druhy29),

b) potvrzení
o složení sokolnické zkoušky a

c) potvrzení
o členství v sokolnické organizaci.

(5) Finanční
příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou
lovečtí dravci

a) trvale
nezaměnitelně označeni a

b) v dobrém
zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat
po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.

24) § 54
odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
zákona č. 349/2009 Sb.

28) § 44
zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

29) Nařízení
Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném
znění.